97 хайлтын үр дүн combining atoms with specific ratios-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд