137 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල coefficient of friction

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්