321 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Series Circuit

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්