270 хайлтын үр дүн Series Circuit-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд