63 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Rotational Equilibrium

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්