287 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Potential and Kinetic Energy

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්