397 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Leis de newton

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්