964 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Leis de Newton

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්