195 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල LC Circuit

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්