233 хайлтын үр дүн LC Circuit-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд