251 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Kinetic Molecular Theory

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්