356 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Gas Laws Charles Gay-Lussac Pressure Volume Temperature

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්