128 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Electric Charge

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්