71 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Charge separation

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්