242 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Activiation Energy

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්