Ga naar hier om je emailadres te resetten. Ga naar hier om je wachtwoord te resetten.

Ga naar hier om toegang te vragen en je profiel te veranderen.

Je hebt geen account nodig om gelijk welke simulatie te openen of te downloaden. Je zal een account nodig hebben om activiteiten die ingediend zijn door leraars te downloaden of te kijken naar videos gemaakt door leraars. Ga naar hier om te registreren voor een gratis account.

Je kan de email bevestiging hier opnieuw zenden.
Soms, zal de bevestiging gemarkeerd worden als "spam" of gefilterd worden door je email server. Als je de tweede bevestiging niet ontvangt, probeer "phethelp@colorado.edu" op de witte lijst te plaatsen de bovenstaande bevestiging door te sturen.