235 хайлтын үр дүн physical science-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд