230 хайлтын үр дүн ohms law-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд