353 хайлтын үр дүн mass and volume relationship-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд