226 хайлтын үр дүн friction force coefficient of friction-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд