310 хайлтын үр дүн friction force-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд