340 хайлтын үр дүн energy conversion-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд