199 хайлтын үр дүн electric field diagrams-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд