84 хайлтын үр дүн critical angle-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд