172 хайлтын үр дүн color addition subtraction-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд