1 хайлтын үр дүн LeChatelier-тай тохирч байна

Үйл ажиллагаанууд