1 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල LeChatelier

ක්‍රියාකාරකම්