393 хайлтын үр дүн Inverse Square law-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд