146 хайлтын үр дүн Intensity of Magnetic Field-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд