61 хайлтын үр дүн Heat Capacity-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд