61 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල Heat Capacity

ආදර්ශන

ක්‍රියාකාරකම්