131 хайлтын үр дүн Electric field intensities-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд