262 хайлтын үр дүн Electric Field Vectors-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд