384 хайлтын үр дүн 2nd Law of Thermodynamics-тай тохирч байна

Загварчлалууд

Үйл ажиллагаанууд