1 хайлтын үр дүн 알파입자-тай тохирч байна

Үйл ажиллагаанууд