1 ඔබගේ සෙවීම සදහා ගැලපෙන ප්‍රතිඵල 알파입자

ක්‍රියාකාරකම්