मराठी (마라티어)

산-염기 용액 (HTML5) HTML आम्ल-आम्लारी द्रावण (HTML5) Download Run now
산-염기 용액 Java आम्ल-आम्लारी द्रावण Download Run now
면적 생성기 (HTML5) HTML क्षेत्रफ़ळ शोधा (HTML5) Download Run now
곱셈 나눗셈 연습 Flash अंकगणित Download Run now
원자간 상호작용 Java अण्विक आंतरक्रिया Download Run now
균형잡기 (HTML5) HTML संतुलिकरण (HTML5) Download Run now
균형잡기 Java संतुलिकरण Download Run now
화학반응식 완결하기 (HTML5) HTML रासायनिक समिकरणे संतूलीत करणे (HTML5) Download Run now
화학반응식 완결하기 Java रासायनिक समिकरणे संतूलीत करणे Download Run now
풍선과 부력 Java फुगा आणि प्लावकता Download Run now
풍선과 정전기 (HTML5) HTML फुगा आणि स्थिरविद्युत (HTML5) Download Run now
전지-저항 회로 Java बॅट्ररी रेझिस्टर मंडल ( सर्किट) Download Run now
전지 전압 Java बॅटरीचा दाब Download Run now
베어의 법칙 실험 (HTML5) HTML बिअर्स नियमाची प्रयोगशाळा (HTML5) Download Run now
Beer 법칙 실험 Java बिअर्स नियमाची प्रयोगशाळा Download Run now
빛의 굴절 (HTML5) HTML प्रकाशाचे अपवर्तन (HTML5) Download Run now
빛 굴절 Java प्रकाशाचे अपवर्तन Download Run now
흑체 스펙트럼 Flash कृष्णिका वर्णपंक्ती Download Run now
분수 만들기 Java अपुर्णांक बनवा Download Run now
분자 구성하기 Java रेणु बनवा Download Run now
원자 만들기 (HTML5) HTML अणु बनवा (HTML5) Download Run now
원자 만들기 Java अणु बनवा Download Run now
부력 Flash प्लावकता Download Run now
축전기 실험 Java कपॅसिटर प्रयोगशाळा Download Run now
하전과 전기장 (HTML5) HTML भार आणि क्षेत्र (HTML5) Download Run now
하전과 전기장 Flash प्रभार आणि क्षेत्र Download Run now
회로제작 키트(AC+DC) Java (AC+DC) मंडल जोडणी संच Download Run now
회로제작 키트(AC+DC) 가상 실험 Java (AC+DC) मंडल जोडणी संच आभासी प्रयोगशाळा Download Run now
회로 제작 키트(DC) Java मंडल जोडणी संच (DC फक्त) Download Run now
회로제작 키트(DC) 가상 실험 Java मंडल जोडणी संच (DC फक्त) आभासी प्रयोगशाळा Download Run now
충돌실험실 Flash दे धक्का ! Download Run now
색상 보기 (HTML5) HTML रंग ओळख (HTML5) Download Run now
색상 보기 Java रंग ओळख Download Run now
농도 (HTML5) HTML कॉन्संट्रेशन (संहति) (HTML5) Download Run now
농도 Java संहती Download Run now
전도도 Java वाहकता Download Run now
밀도 Flash घनता Download Run now
식사와 운동 Java खाणे आणि व्यायाम Download Run now
전기장 하키 Java विद्युत क्षेत्र हॉकी सामना Download Run now
에너지 스케이트 공원 Java एनर्जी स्केट पार्क Download Run now
에너지 스케이트 공원: 기초 (HTML5) HTML एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक) (HTML5) Download Run now
에너지 스케이트 공원: 기초 Java एनर्जी स्केट पार्क (प्राथमिक) Download Run now
식 교환 (HTML5) HTML पदावली शोध (HTML5) Download Run now
패러데이의 전자기 실험 Java फॅरेडेची विद्युतचुंबकीय प्रयोगशाळा Download Run now
파라데이 법칙 (HTML5) HTML फॅरेडेचा नियम (HTML5) Download Run now
패러데이 법칙 Flash फॅरेडेचा नियम Download Run now
유체압력과 흐름 Java द्रव - दाब आणि प्रवाह Download Run now
1차원에서의 힘 Java एक प्रतलीय बल Download Run now
힘과 운동 Java बल आणि गती Download Run now
힘과 운동: 기초 (HTML5) HTML बल आणि गती : प्राथमिक (HTML5) Download Run now
분수 짝짓기 (HTML5) HTML अपुर्णांकच्या जोड्या (HTML5) Download Run now
분수-그림 연결 Java अपुर्णांकाच्या जोड्या Download Run now
분수 소개 Java अपुर्णांकांची माहिती Download Run now
마찰 (HTML5) HTML घर्षण (HTML5) Download Run now
마찰 Flash घर्षण Download Run now
함수 제조기 (HTML5) HTML फंक्शन बिल्डर (HTML5) Download Run now
함수제조기: 기초 (HTML5) HTML फ़ंक्शन बिल्डर (HTML5) Download Run now
기체의 성질 Java वायूचे गुणधर्म Download Run now
유전자 발현 - 기초 Java जनूक अविष्करण - प्राथमिक Download Run now
발전기 Java जनित्र (जनरेटर) Download Run now
기하광학 Flash पकाशीय भूमिती Download Run now
그래프에 선 그리기 (HTML5) HTML आलेखावर रेषा काढने (HTML5) Download Run now
중력과 궤도 (HTML5) HTML गुरुत्वाकर्षण आणि कक्षा (HTML5) Download Run now
중력과 궤도 Java गुरुत्वाकर्षण आणि कक्षा Download Run now
중력 실험 (HTML5) HTML गुरुत्वीय बल प्रयोगशाळा (HTML5) Download Run now
만유인력 실험 Java गुरुत्वीय बल प्रयोगशाळा Download Run now
후크의 법칙 (HTML5) HTML हुक चा नियम (HTML5) Download Run now
동위원소와 원자량 (HTML5) HTML समस्थानिके आणि अणुवस्तुमान (HTML5) Download Run now
동위원소와 원자량 Java समस्थनिके आणि अणू भार Download Run now
정전기: 죤 트라볼티지 (HTML5) HTML जॉन ट्राव्होल्टेज (HTML5) Download Run now
달 착륙선 Flash चंदावरोहण Download Run now
자석과 나침반 Java चुंबक आणि होकायंत्र Download Run now
자석과 전자석 Java चुंबक आणि विद्युतचुंबक Download Run now
10 만들기 (HTML5) HTML १० बनवा (HTML5) Download Run now
마이크로파 Java सुक्ष्मतरंग Download Run now
몰농도 (HTML5) HTML रेणुता (HTML5) Download Run now
분자 구조 (HTML5) HTML रेणूचे आकार (HTML5) Download Run now
분자의 구조: 기초 (HTML5) HTML रेणुचे आकार: प्राथमिक (HTML5) Download Run now
2차원 운동 Java द्विमित चलन Download Run now
나의 태양계 Flash माझी सूर्यमाला Download Run now
옴의 법칙 (HTML5) HTML ओहमचा नियम (HTML5) Download Run now
옴의 법칙 Flash ओहमचा नियम Download Run now
진자 실험 (HTML5) HTML लंबकाची प्रयोगशाळा (HTML5) Download Run now
광전효과 Java प्रकाशविद्युत परिणाम Download Run now
pH 척도 (HTML5) HTML pH (सामु) मापन (HTML5) Download Run now
판구조론 Java भूपट्ट विवर्तन Download Run now
플린코 확률 (HTML5) HTML प्लिन्को संभाव्यता (HTML5) Download Run now
라디오파와 전자복사장 Java रेडीओ तरंग आणि विद्युतचुंबकिय क्षेत्र Download Run now
경사로: 힘과 운동 Java उतरण : बल आणि गती Download Run now
반응물, 생성물과 잔여물 (HTML5) HTML अभिकारक, उत्पादन आणि शिल्लक (HTML5) Download Run now
전선의 저항 (HTML5) HTML तारेमधील विरोध (HTML5) Download Run now
가역반응 Java परिवर्तनीय प्रतिक्रिया Download Run now
러더포드 산란 (HTML5) HTML रुदरफ़ोर्ड विचलन (HTML5) Download Run now
물질의 상태 (HTML5) HTML पदार्थांच्या प्रावस्था (HTML5) Download Run now
물질의 상태 Java पदार्थांच्या स्थिती Download Run now
물질의 상태: 기초편 (HTML5) HTML पदार्थांच्या अवस्था (प्राथमिक) (HTML5) Download Run now
물질의 상태: 기초편 Java पदार्थांच्या स्थिती Download Run now
삼각함수 여행 (HTML5) HTML त्रिकोणमितीची सफ़र (HTML5) Download Run now
가압 (HTML5) HTML दाबाखाली (HTML5) Download Run now
가압 Java दाबाखाली Download Run now
비율 (HTML5) HTML एकाचा दर (HTML5) Download Run now
벡터 더하기 Flash सदिशांची बेरीज Download Run now
파동의 간섭 Java तरंग प्रतिघात Download Run now
줄의 파동 (HTML5) HTML दोरी वरील लाट (HTML5) Download Run now
줄의 파동 Flash दोरी वरील लाट Download Run now

마라티어으로 번역되지 않은 시뮬레이션

PhET 번역 유틸리티를 사용하여 나머지 시뮬레이션을 번역할 수 있음.