Moviment d'un pèndol


Download 모든 파일을 압축된 zip 으로제목 Moviment d'un pèndol
설명 Estudi amb el simulador del moviment d'un pèndol simple i algun càlcul
주제 물리학
수준 중학
유형 숙제목록 구분 시범
기간 60 분
정답 포함 아니요
언어 카탈로니아어
키워드 pèndol목록 구분 període
시뮬레이션 추 실험


저자(들) Jordi Plana
연락 이메일 jplana12@gmail.com
학교/기관 Institut Narcís Oller
제출일 16. 8. 25
업데이트 날자 16. 8. 25