Moviment d'un pèndol


Download หรือท่านอาจจะ ดาวน์โหลด ทุกไฟล์เป็นไฟล์บีบอัด (zip ไฟล์)


หัวข้อเรื่อง Moviment d'un pèndol
คำบรรยาย Estudi amb el simulador del moviment d'un pèndol simple i algun càlcul
วิชา ฟิสิกส์
ระดับ โรงเรียนระดับมัธยมตอนต้น
ประเภท การบ้าน, การสาธิต
ระยะเวลา 60 นาที
รวมคำตอบด้วยแล้ว ไม่ใช่
ภาษา Catalan
คำสำคัญ pèndol, període
สถานการณ์จำลอง การทดลองการแกว่งของลูกตุ้มนาฬิกา


ผู้เขียน Jordi Plana
อีเมลล์ติดต่อ jplana12@gmail.com
โรงเรียน/หน่วยงาน Institut Narcís Oller
ส่งข้อมูลแล้ว 25/8/2016
อัพเดทข้อมูลแล้ว 25/8/2016