Graphing Slope Intercept


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Graphing Slope Intercept
شرح
موضوع ریاضیات
سطح راهنمایی
نوع Guided Activity، آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Algebra، Linear Equations، Slope، Slope-Intercept Form
شبیه سازی ها نمودار شیب - تقاطع (HTML5)


نویسنده Fernanda Saavedra
مدرسه / سازمان PhET
ارسال شده 3/2/20
بروزرسانی شده 3/2/20