Graphing Slope Intercept


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Graphing Slope Intercept
Mô tả
Chủ đề Toán
Cấp độ Middle School
Loại Guided Activity, Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Algebra, Linear Equations, Slope, Slope-Intercept Form
Mô phỏng Đồ thị độ dốc - đoạn chắn (HTML5)


Tác giả Fernanda Saavedra
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 02/03/2020
Ngày cập nhật 02/03/2020