Middle School Math Sim Alignment


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Middle School Math Sim Alignment
شرح Alignment document for grades 6-8 using CCSS-M.
موضوع ریاضیات
سطح راهنمایی
نوع Alignment
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه algebra، math، middle school، pre-algebra
شبیه سازی ها سازندۀ مساحت (HTML5)، جبر با مدل مساحت (HTML5)، مدل مساحت اعشاری (HTML5)، معرفی مدل مساحت (HTML5)، ضرب مدل مساحت (HTML5)، کاوشگر برابری (HTML5)، کاوشگر برابری: مقدمات (HTML5)، کاوشگر برابری: دو متغیر (HTML5)، جابجایی عبارت ریاضی (HTML5)، سازندۀ تابع (HTML5)، سازندۀ تابع: مقدمات (HTML5)، رسم خطوط (HTML5)، نمودار شیب - تقاطع (HTML5)، Least-Squares Regression (HTML5)، احتمال پلینکو (HTML5)، زمین بازی نسبت (HTML5)، نرخ واحد (HTML5)


نویسنده Amanda McGarry
مدرسه / سازمان PhET
ارسال شده 9/19/19
بروزرسانی شده 9/15/21