Middle School Math Sim Alignment


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Middle School Math Sim Alignment
Mô tả Alignment document for grades 6-8 using CCSS-M.
Chủ đề Toán
Cấp độ Middle School
Loại Alignment
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá algebra, math, middle school, pre-algebra
Mô phỏng Diện tích (HTML5), Đại số với mô hình diện tích (HTML5), Số thập phân với mô hình diện tích (HTML5), Giói thiệu Mô hình diện tích (HTML5), Phép nhân với mô hình diện tích (HTML5), Đẳng thức (HTML5), Đẳng thức: Phần cơ bản (HTML5), Đẳng thức: 2 biến (HTML5), Biểu thức (HTML5), Hàm số (HTML5), Hàm số: phần cơ bản (HTML5), Đồ thị Hàm tuyến tính (HTML5), Đồ thị độ dốc - đoạn chắn (HTML5), Hồi quy bình phương cực tiểu (HTML5), Xác suất Plinko (HTML5), Sân chơi tỷ lệ (HTML5), Tỷ suất đơn vị (HTML5)


Tác giả Amanda McGarry
Trường / Tổ chức PhET
Ngày đăng ký 19/09/2019
Ngày cập nhật 15/09/2021