Electromagnetic waves and radio frequencies


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Electromagnetic waves and radio frequencies
شرح Used with 10th grade physical science students.
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان، راهنمایی
نوع آزمایشگاه، کار در خانه
مدت دقیقه ها 60
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه amplitude، frequency، wavelength
شبیه سازی ها موج های رادیویی و میدان های الکترومغناطیسی


نویسنده Eric Perez
مدرسه / سازمان Galena High School
ارسال شده 5/12/17
بروزرسانی شده 5/12/17