Electromagnetic waves and radio frequencies


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Electromagnetic waves and radio frequencies
Mô tả Used with 10th grade physical science students.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School, Middle School
Loại Homework, Lab
Thời gian 60 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá amplitude, frequency, wavelength
Mô phỏng Sóng Vô tuyến


Tác giả Eric Perez
Trường / Tổ chức Galena High School
Ngày đăng ký 12/05/2017
Ngày cập nhật 12/05/2017