Series and Parallel Circuits


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Series and Parallel Circuits
شرح Build a series and parallel circuit. Calculate voltage, current, and resistance.
موضوع فیزیک
سطح دبیرستان
نوع آزمایشگاه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه Current، Parallel، Resistance، Series، Voltage
شبیه سازی ها (DC) آزمایشگاه مجازی ساخت مدار


نویسنده Howard Schneider
مدرسه / سازمان Curtis High School
ارسال شده 2/8/17
بروزرسانی شده 2/8/17