Series and Parallel Circuits


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Series and Parallel Circuits
वर्णन Build a series and parallel circuit. Calculate voltage, current, and resistance.
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 30 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Current, Parallel, Resistance, Series, Voltage
सादश्य मंडल जोडणी संच (DC फक्त) आभासी प्रयोगशाळा


लेखक Howard Schneider
शाळा/संस्था Curtis High School
दाखल दिनांक 2/8/17
आद्यवत 2/8/17