Series and Parallel Circuits


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề Series and Parallel Circuits
Mô tả Build a series and parallel circuit. Calculate voltage, current, and resistance.
Chủ đề Vật lý
Cấp độ High School
Loại Lab
Thời gian 30 phút
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá Current, Parallel, Resistance, Series, Voltage
Mô phỏng Bộ dụng cụ thí nghiệm dòng điện không đổi, Phòng thí nghiệm ảo


Tác giả Howard Schneider
Trường / Tổ chức Curtis High School
Ngày đăng ký 08/02/2017
Ngày cập nhật 08/02/2017