potential well lab


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان potential well lab
شرح
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه finite well، potential well، quantum mechanics، square well، wave function
شبیه سازی ها حالت های مقید کوانتومی


نویسنده Tim Paglione
مدرسه / سازمان York College, CUNY
ارسال شده 11/3/09
بروزرسانی شده 11/3/09