potential well lab


Download tất cả các files dưới dạng ZIP.


Tựa đề potential well lab
Mô tả
Bao gồm câu trả lời No
Ngôn ngữ Anh
Từ khoá finite well, potential well, quantum mechanics, square well, wave function
Mô phỏng Trạng thái liên kết lượng tử


Tác giả Tim Paglione
Trường / Tổ chức York College, CUNY
Ngày đăng ký 03/11/2009
Ngày cập nhật 03/11/2009